IT Management voor het HBO


de 12 boeken in deze reeksDeze boekenreeks kwam mede onder auspiciën van de Hogeschool Leiden tot stand, zowel ten behoeve van het reguliere onderwijs als in verband met MBO en HBO-opleidingen van diverse opleidingsinstellingen.

Het doel van de reeks is de HBO-student bekend te maken met het vakgebied van de IT Manager. Daarbij gaat mede aandacht uit naar de vereisten, die aan de IT Manager worden gesteld en diens kennis inzake leidinggeven, projectmatig werken, financiën, rapporteren, coaching, intervisie, organisatievolwassenheid en verandermanagement.

Elk boek uit deze reeks is als hardcover uitgevoerd, voorzien van een leeslint en op weliswaar handzaam, maar desalniettemin ruim formaat uitgevoerd.

IT Management & interim-management (deel 1 van 12)
  Het eerste boek in deze reeks beschrijft de kennis en vaardigheden waarover de IT Manager en de interim-manager dienen te beschikken om succesvol te kunnen opereren. Beschreven wordt onder meer hoe individuen en groepen kunnen worden verleid tot samenwerking, wat een goede aanpak is indien zich een conflict voordoet:

  • IT en interim-management;
  • de manager-rol;
  • waarom management?;
  • dynamiek;
  • structuur;
  • kenmerken;
  • diagnose;
  • profiel van de IT Manager;
  • gedrag van de IT Manager;
  • motivatie;
  • onderhoud & groei.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Organisatie (deel 2 van 12)
  In dit tweede deel van de reeks wordt ingegaan op wat voor de IT Manager belangrijk is te weten inzake organisaties en de daarbijbehorende kenmerken. In dit deel vinden we onder meer uitleg van begrippen zoals organisatiecultuur, visie, missie, beleid en informatie over organisatievormen:

  • organisatieoverzicht;
  • stakeholders;
  • organisatiedoelen & betekenis;
  • missie & visie;
  • strategie;
  • beleid;
  • organisatievormen;
  • ketenvormen;
  • verantwoorden;
  • gedrag & cultuur;
  • continueren;
  • innoveren;
  • waardeketenmodel (Michael Porter);
  • situationeel leiderschap (Paul Hersey);
  • leiderschapstijlen (Robert E. Quinn);
  • culturele typologie (Geert Hofstede);
  • organisatieconfiguraties (Henry Mintzberg);
  • organisatieontwikkeling (Larry Greiner);
  • product-marktcombinaties (Igor Ansoff);
  • marktgroei en marktaandeel (BCG);
  • adoptiecurve (Everett Rogers);
  • product life cycle (Raymond Vernon);
  • verbanden plc-bcg-adoptiecurve.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Leidinggeven (deel 3 van 12)
  Dit derde deel van de reeks behandelt voor de IT Manager relevante aspecten van leidinggeven. Onder meer de bepaling van de optimale leiderschapsvorm en varianten van onderhandelen komen aan de orde, alsmede delegeren, mandateren, motiveren en gedragsaspecten:

  • basiskennis leidinggeven;
  • leidinggeven in de praktijk;
  • conflicthantering;
  • controleren;
  • constructies;
  • praktijkvoorbeeld Tyred.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Coaching (deel 4 van 12)
  Dit vierde deel richt zich op vormen van coaching; de doelgroepen waarop deze vormen betrekking hebben, en de opbrengsten die we van coaching mogen verwachten. Daarnaast schenken we aandacht aan de structuur van het coachingstraject en specifiek aan socratisch coachen. We bespreken hoe een coachingsessie eruit ziet en op welke wijze de coach ‘huiswerk’ kan meegeven. In het verlengde daarvan bespreken we onorthodoxe interventies bij het coachen, waarmee eventuele ernstige gedragsblokkades weggenomen kunnen worden. Tenslotte larderen we de theorie met enkele praktijkvoorbeelden:

  • coachingsactoren;
  • coachingsvormen;
  • coachingstructuren;
  • coachingstraject;
  • coachingspraktijk.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Intervisie (deel 5 van 12)
  Dit vijfde deel in deze reeks gaat over vormen van intervisie; wie daarvan gebruik zou kunnen maken en de voordelen het een organisatie kan brengen. We beschrijven de werkwijze die bij intervisie doorgaans toegepast wordt (toegesneden op de verschillende courante vormen) en we benoemen de keerzijde van intervisie. Besproken wordt op welke wijze vanuit een intervisietraject praktijkinvloed uitgeoefend wordt op de doelgroep. We bespreken het moment waarop intervisie gestaakt wordt - vanwege het mislukken ervan of vanwege de succesvolle afronding. Ook worden wat praktijkvoorbeelden van succesvolle en onsuccesvolle intervisie beschreven:

  • intervisie in hoofdlijnen;
  • intervisie doelgroepen;
  • intervisie doelstellingen;
  • intervisiestructuur;
  • intervisie groepsamenstelling;
  • intervisie procedure;
  • intervisieresultaten en kenmerkende verschillen;
  • intervisie vraagstukken.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Rapporteren (deel 6 van 12)
  In dit zesde deel van de reeks wordt ingegaan op wat voor de IT Manager belangrijk is te weten inzake rapporteren en alles dat daarbij komt kijken. In dit deel worden onder meer spreadsheets, visualisaties, rapportage doelgroepen en rapportagestructuren behandeld:

  • rapportage afspraken;
  • statistische basiskennis;
  • voortgang;
  • rapporteren voor IT Managers;
  • rapportagebestemmingen;
  • rapportagestructuur;
  • rapportage werkwijze;
  • rapportage voorbeelden.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Financieel management (deel 7 van 12)
  Dit zevende deel van de reeks behandelt om te beginnen financiële basiskennis, zonder welke de IT Manager niet goed in staat is te rapporteren of beslissingen juist af te wegen. Vervolgens volgt de introductie in financieel management. We beantwoorden de vraag wat daaronder valt, hoe het zit met de kapitaalmarkt en de globalisering en hoe we ethisch correct handelen. Het financieel overzicht wordt daarna behandeld: balans, winst-en-verliesrekening, cash flow et cetera. We werken ze niet allemaal af, maar beperken ons in dit boek vooral tot de bekendere ratio's. Vervolgens gaan we in op financieel plannen en het planmatig omgaan met geld:

  • financiële basiskennis;
  • financieel overzicht en belastingen;
  • de accountant, waarde, vennootschapsbelasting;
  • financiële ratio's;
  • visualisering van DuPont;
  • benchmarking;
  • financiële planning;
  • de financiële omgeving;
  • de kosten van kapitaal;
  • obligaties [bonds];
  • aandelen [stocks of shares];
  • organisatiekosten;
  • risico's en beleggen;
  • organisatiewaarde;
  • overname;
  • governance;
  • investeringsbeslissingen;
  • financieel management samengevat.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht..
Project management (deel 8 van 12)
  In dit achtste deel van de reeks worden de belangrijkste aspecten van project management op praktijkgeoriënteerde wijze toegelicht. Daarnaast gaat aandacht uit naar het onderzoek dat vaak aan projecten voorafgaat. Verschillende project management methodieken passeren de revue en ondermeer PRINCE2 wordt in detail behandeld:

  • beginselen van projectmanagement;
  • PRINCE2;
  • projectdoel en business case;
  • projectverloop;
  • projectorganisatie;
  • project plan;
  • project beheersing;
  • projectfasering;
  • projectrisico's;
  • projectkwaliteit;
  • configuratiemanagement;
  • projectwijzigingen;
  • projectafwijkingen;
  • continuïteit [contingency].

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Project portfolio management (deel 9 van 12)
  In dit negende deel behandelen we projecten in samenhang, in een portfolio. Dankzij project portfolio management zijn we in staat meerdere projecten efficiënt en effectief gebruik te laten maken van de beschikbare middelen en menskracht. Door de systematische en gestructureerde aanpak voorkomen we 'verrassingen' in de organisatie en dankzij de structuur wordt inefficiëntie voorkomen. Portfolio management impliceert dat keuzes gemaakt worden. De juiste afweging is daarbij van doorslaggevend belang:

  • PPM oorsprong;
  • PPM projectselectie;
  • portfolio;s;
  • MPT: Modern Portfolio Theory;
  • AIE: Applied Information Economics;
  • PPM in de praktijk.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Programma management (deel 10 van 12)
  In dit tiende boek uit deze reeks behandelen we programma management. Programma management is gericht op het projectmatig realiseren van een organisatieblauwdruk (ook wel blueprint genoemd). Programma management draagt bij aan het projectmatig implementeren van nieuwe onderdelen in de lijnorganisatie, waarbij de managers vanuit de lijnorganisatie zelf mede aan het stuur zitten van zo'n traject:

  • inleiding in programma management;
  • MSP als methodiek;
  • MSP in de praktijk.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Organisatie volwassenheid (deel 11 van 12)
  In dit elfde boek uit de reeks behandelen we organisatievolwassenheid, dat wil zeggen de mate waarin een organisatie in staat is in te spelen op actuele ontwikkelingen in de markt. We spreken in verband hiermee ook wel van het innoverend vermogen van de organisatie. De volwassenheid kan worden bepaald en vervolgens kan de IT Manager daarop inspelen, bijvoorbeeld door de aan hem toevertrouwde organisatieonderdelen naar een hoger volwassenheidsniveau te begeleiden:

  • inleiding in organisatievolwassenheid;
  • organisatievolwassenheid en IT Management;
  • PMMM: Project Management Maturity Model;
  • EFQM Excellence Model;
  • OPM3: Organizational Project Management Maturity Model;
  • MINCE: Maturity INcrements IN Controlled Environments;
  • keuze van de methodiek.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.
Verandermanagement (deel 12 van 12)
  In dit twaalfde deel uit deze reeks voor IT Managers betreden we in vogelvlucht het vakgebied verandermanagement, ook aangeduid als veranderkunde of change management. Beschreven worden enkele van de veelvoorkomende vraagstukken en meestgebruikte aanpakken om een organisatie door veranderingen te geleiden. Beknopt beschreven worden onder meer de onderzoeken die we kunnen doen met betrekking tot de startsituatie, bij de start van het verandertraject, de mogelijkheden om de verandering te bewerkstelligen en de wijze waarop we aan het eind van het verandertraject de aanpassingen kunnen borgen:

  • inleiding verandermanagement;
  • managers en organisatieverandering: PROMIC;
  • medewerkers en Appreciative Inquiry;
  • sturen op slaagfactoren;
  • voortdurende verandering;
  • verandermanagement en 'gedoe'.

  Bevat oefenvragen met daarbijbehorende antwoorden, huiswerkopgaven, een oefenpuzzel en literatuuroverzicht.